ENPL

Regulamin serwisu KarieradlaInzyniera.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje:
a. Regulamin – niniejszy regulamin;
b. Usługodawca – HR Planet NIP: 8381760107 , REGON: 142714034; ul. Mireckiego 5, 96-300 Żyrardów
c. Usługobiorca - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
d. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. W szczególności Serwis umożliwia swoim Usługobiorcom dostęp do informacji związanych z aktualnym rynkiem pracy, w tym w szczególności zamieszczenia oferty pracy, a także aplikowania na stanowiska w ramach ofert pracy znajdujących się na łamach Serwisu, jak również dostęp do innych szczegółowych funkcjonalności, określonych szczegółowo w pkt. XI niniejszego Regulaminu;
e. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
f. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
g. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;
h. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
2. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania serwisu KarieradlaInżyniera.pl umieszczonego pod adresem www.karieradlainżyniera.pl (dalej: „Serwis”), w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług (świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).
3. Serwis jest administrowany przez HR Planet NIP: 8381760107 , REGON: 142714034
4. Niniejszy regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Usługobiorcy w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
5. W ramach Serwisu Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Usługobiorcom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Usługobiorców we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Usługodawcą. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane od Usługobiorcy będą przekazywane tym podmiotom.
7. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików ‘cookies’: Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje).

II. USŁUGOBIORCA

1. Status Usługobiorcy Serwisu uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Korzystając z Serwisu dana osoba oświadcza, iż zapoznała się w całości z tekstem Regulaminu oraz akceptuje w całości i bezwarunkowo wszystkie jego postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.
2. Dostęp do Serwisu dla Usługobiorców możliwy jest na dwóch poziomach:
a. Usługobiorcy niezarejestrowanego;
b. Usługobiorcy zarejestrowanego.
3. Poziomy statusu Usługobiorcy określają zakres uprawnień w dostępie do funkcjonalności, w szczególności usług, dostępnych w ramach Serwisu.

III. REJESTRACJA

1. W celu dokonania rejestracji na usługę Newsletter lub JobAlert wymagane jest dokonanie przez zainteresowanego Usługobiorcę wypełnienia odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis (dalej „Formularz”). Formularz wymaga:
a. udostępnienia przez zainteresowanego Usługobiorcę danych, o które zostanie poproszony w ramach Formularza;
b. zaproponowania hasła. Usługobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do swojego Profilu. Usługobiorca jest zobowiązany do utrzymania hasła w ścisłej tajemnicy. Usługodawca sugeruje Usługobiorcom (1) taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe, oraz (2) okresową, nie rzadszą niż raz na trzy miesiące, zmianę hasła.
2. Ponadto osoba rejestrująca się będzie miała możliwość zaznaczenia następujących opcji dotyczących:
a. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptacja regulaminu oraz Polityki Prywatności;
b. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowej dotyczącej poszukiwania pracy, kariery, rozwoju zawodowego od Serwisu i jego partnerów;
3. Aby Usługobiorca mógł się zarejestrować wymagane jest zaznaczenie opcji dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług w ramach Serwisu oraz akceptacji regulaminu oraz Polityki Prywatności, bez których świadczenie usług przez Usługodawcę przewidzianych dla zarejestrowanych Usługobiorców nie będzie możliwe. Pozostałe opcje są fakultatywne i nie stanowią warunku niezbędnego do rejestracji w Serwisie i dostępu do usług przeznaczonych dla zarejestrowanych Usługobiorców .
4. Po wypełnieniu Formularza i kliknięciu opcji „zarejestruj” osoba rejestrująca się otrzyma na podany przez siebie w Formularzu adres e-mail wiadomość z prośbą o kliknięcie w link, co spowoduje aktywacje unikalnego konta usługobiorcy w serwisie.
5. Usługobiorca, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Usługobiorca podający takie dane lub informacje ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.
6. Z chwilą dokonania rejestracji Usługobiorca wyraża zgodę na:
a. gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę, jego sukcesorów generalnych lub singularnych, oraz podmioty trzecie – wyłącznie w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług w ramach Serwisu – wszelkich przekazanych przez siebie danych osobowych. Szczegółowe postanowienia dotyczące danych osobowych i ich ochrony znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności;
b. otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres
e-mail oraz na swoje wewnętrzne konto w ramach Serwisu komunikatów systemowych.
7. Z chwilą zarejestrowania się Usługobiorca otrzymuje w ramach Serwisu swoje konto (dalej „Konto”).
8. Opcjonalnie użytkownik może zarejestrować się do otrzymywania newslettera KarieradlaInzyniera.pl używając formularza na stronie głównej. Ta usługa jest rozłączna z posiadaniem konta w serwisie.

IV. SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ USŁUGOBIORCÓW Z SERWISU

1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (netykieta) oraz dobrymi obyczajami. Usługobiorca jest w szczególności zobowiązany do:
a. powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Usługobiorców;
b. powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Usługobiorców, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Usługobiorcach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
c. niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
d. aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Usługobiorcom;
e. powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;
f. niepodszywania się pod inne osoby;
g. powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane przez Usługodawcę za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.

V. WYREJESTOWANIE SIĘ USŁUGOBIORCY Z SERWISU

1. Usługobiorcy przysługuje w każdej chwili prawo do żądania wyrejestrowania się (dezaktywacji posiadanego przez siebie Konta). Żądanie takie winno zostać wysłane przez zainteresowanego Usługobiorcę na adres znajdujący się w zakładce „Kontakt” lub przesyłką poleconą na adres siedziby Usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje się w takiej sytuacji do dezaktywacji Profilu danego Usługobiorcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia doręczenia stosownego wniosku.
2. W przypadku usunięcia na wniosek Usługobiorcy którejkolwiek z danych osobowych podawanych w Formularzu lub cofnięcia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z usługami świadczonymi w ramach Serwisu lub cofnięcia akceptacji dla Regulaminu Serwisu lub Polityki Prywatności dalsze świadczenie usług przez Usługodawcę jest niemożliwe i tym samym skutkuje dezaktywacją Konta danego Usługobiorcy.
3. Dezaktywację Konta powoduje również naruszenie przez danego Usługobiorcę któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności niezgodność z prawdą oświadczeń danego Usługobiorcy, naruszenie praw innych Usługobiorców, Usługodawcy, innych podmiotów trzecich, lub zachowanie w ramach Serwisu sprzeczne z postanowieniami Regulaminu.
4. Decyzja Usługodawcy w przedmiocie dezaktywacji Konta jest komunikowana danemu Usługobiorcy za pośrednictwem wiadomości wysłanej danemu Usługobiorcy przez Usługodawcę na adres email podany podczas rejestracji.

VI. PRAWA WYŁĄCZNE

1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje oraz bazy danych stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Usługobiorców z materiałów, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.
3. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się w zakładce Serwisu „Kontakt” w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”) i powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie (2) oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Powyższe przesłanki stanowią warunek obligatoryjny rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 21 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji. Decyzje Usługodawcy są ostateczne.

VIII. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Usługobiorcę zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi przez Usługodawcę tj. (1) z momentem wejścia na stronę URL Serwisu w przypadku usług, do korzystania z których nie jest wymagana rejestracja , (2) po zarejestrowaniu lub logowaniu w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja, (3) z momentem wyrażenia woli przez Usługobiorcę na świadczenie konkretnej usługi lub/i spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań, w przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie Usługobiorcy (np. usługa RSS, JobAlert, Newsletter, usługa umieszczenia oferty pracy, umieszczenie oferty pracy).
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą: (1) opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, (2) wyrejestrowania się z Serwisu przez Usługobiorcę, (3) rezygnacji przez Usługobiorcę z usługi świadczonej przez Usługodawcę w trybie przewidzianym w niniejszym regulaminie dla poszczególnych usług, (4) decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana w szczególności (a) rażącymi naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Usługobiorcy, (b) odmową Usługobiorcy udzielenia Usługodawcy niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej usługi, (c) problemami technicznymi po stronie Usługobiorcy, powodującymi trudności w świadczeniu dla niego usługi przez Usługodawcę.

IX. PRAWA I OBOWĄZKI USLUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu ze względów technicznych.
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany parametrów kont Usługobiorców;
b. cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności;
c. okresowego wyłączenia Serwisu bez uprzedniego powiadomienia, związanego w szczególności z jego modyfikacją;
d. usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisu lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Usługobiorcy na stronach Serwisu;
e. zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu w stosunku do Usługobiorcy, który narusza postanowienia Regulaminu.
2. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, dobrymi obyczajami, prawem oraz przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. formę oraz treść, w szczególności poprawność treści oraz materiałów umieszczonych w Serwisie przez Usługobiorców lub wysłanych przez Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu;
b. umieszczone w Serwisie treści oraz materiały, w szczególności dotyczące produktów oraz usług;
c. jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Usługobiorcę lub inną osobę treści lub materiałów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu;
d. prawidłowość działania zamieszczonych na łamach Serwisu narzędzi wyszukiwawczych, w szczególności za wszelkie korzyści utracone przez Usługobiorcę w związku z nieprawidłowym ich działaniem;
e. utratę jakichkolwiek danych zamieszczonych przez Usługobiorców na łamach Serwisu, bądź za jego pośrednictwem przekazywanych innym Usługobiorcom, w szczególności utratę spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych;
f. prawidłowość danych udostępnionych przez Usługobiorcę innym Usługobiorcom, jak również sposób ich wykorzystania przez innych Usługobiorców;
g. uzyskanie przez podmioty trzecie dostępu do zbioru danych udostępnionych przez Usługobiorców w następstwie usunięcia bądź pominięcia stosowanych przez Usługodawcę zabezpieczeń powyższych danych.
2. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Usługodawcy, wszelka jego odpowiedzialność, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej Usługodawcy oraz do wysokości poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.
3. Korzystanie z Serwisu, w szczególności z wszelkich zamieszczonych przez Usługobiorcę na jego łamach treści oraz materiałów, odbywa się na wyłączne ryzyko Usługobiorcy. Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji do treści oraz materiałów zamieszczanych na łamach Serwisu przez Usługobiorcę, w szczególności co do ich użyteczności, przydatności do określonego celu, wartości, kompletności, nie ponosząc w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
4. Usługobiorca zobowiązuje się do zwrotu Usługodawcy wartości wszelkich szkód poniesionych przez niego w następstwie niezgodności z prawdą któregokolwiek z oświadczeń złożonych zgodnie z Regulaminem, w szczególności naruszania przez zamieszczone przez danego Usługobiorcy na łamach Serwisu treści oraz materiały praw lub prawnie chronionych interesów podmiotów trzecich lub samego Usługodawcy, łącznie z kosztami poniesionej pomocy prawnej. W razie skierowania przez podmioty trzecie roszczeń z wyżej wskazanych tytułów wobec Usługodawcy lub wobec Usługobiorcy i Usługodawcy, Usługodawca będzie uprawniony do wezwania Usługobiorcy do samodzielnej obsługi powyższych roszczeń, w szczególności ich całkowitego spełnienia. W takiej sytuacji Usługobiorca zobowiązany będzie do niezwłocznego wykonania powyższego wezwania Usługodawcy. Wszelką odpowiedzialność za szkody poniesione przez Usługodawcę w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania skierowanego przez niego do Usługobiorcy wezwania ponosi Usługobiorca.
5. Wszystkie treści oraz materiały umieszczane w Serwisie są rejestrowane przez Usługodawcę, podobnie jak adresy IP, z jakich ich umieszczenie nastąpiło. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym wszystkich powyższych treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Usługobiorców, którzy korzystali z Serwisu w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie opowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.
6. Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy związana z działaniami lub zaniechaniami określonymi w pkt. 5 powyżej jest wyłączona.

XI. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE – POSZCZEGÓLNE USŁUGI W RAMACH SERWISU

Udostępnianie zawartości Serwisu
1. Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie Usługobiorcy świadczy usługę wyświetlenia strony zawierającej wyszukiwarkę i przeglądarkę ofert pracy umieszczonych w Serwisie przez pracodawców. Ponadto Usługodawca udostępnia Usługobiorcom informacje o tematyce związanej z profilem Serwisu, m. in. dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju zawodowego, rozmów kwalifikacyjnych, formułowania CV i listu motywacyjnego; rynku pracy.
Umieszczanie ofert pracy
1. Umieszczanie przez Usługodawcę w ramach Serwisu ofert pracy przekazanych przez Usługobiorcę. Usługobiorca może umieścić własną ofertę pracy. W tym celu Usługobiorca musi skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie lub drogą mailową. Dane niezbędne do kontaktu z Usługodawca znajdują się w zakładce „Dodaj ogłoszenie”. Usługobiorca w celu umieszczenia jego oferty przez Usługodawcę w ramach Serwisu zobowiązany jest przekazać Usługodawcy wymagane dane dotyczące oferty. Oferta będzie dostępna na stronach Serwisu przez okres jaki zostanie ustalony z Usługodawcą i jaki zostanie opłacony. Cennik usługi dostępny jest u Usługodawcy i zostanie przedstawiony Usługobiorcy na każde jego życzenie. Jeżeli Usługobiorca nie dokona płatności w umówionym czasie Usługodawca ma prawo do wycofania oferty pracy z Serwisu.
Aplikacja on-line
1. Każdy z Usługobiorców ma możliwość aplikacji na wybraną przez siebie ofertę pracy poprzez skorzystanie z opcji „aplikuj on-line” znajdującej się przy każdej ofercie pracy. Opcja Aplikuj on-line przenosi Usługobiorcę do formularza gdzie po wpisaniu swoich danych Usługobiorca powinien dołączyć swoje aktualne CV oraz przycisnąć przycisk wyślij w celu zakończenia procedury aplikacji.
2. Usługobiorca sam podejmuje decyzję dotyczącą aplikacji i jej formy, a także ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zawartość CV i innych dokumentów, które udostępnia Pracodawcy. Skorzystanie z usługi aplikacji w ramach Serwisu i przesłanie tą drogą CV do pracodawcy jest ostatnim etapem rekrutacji odbywającym się w ramach Serwisu. W przypadku gdy przyciśnięcie opcji „aplikuj on-line” przenosi Usługobiorcę na stronę pracodawcy, na której następuje właściwa aplikacja, aplikacja taka nie jest uznawana za odbywającą się w ramach Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dalszy tok rekrutacji następujący po aplikacji (jeśli nie jest ona dokonana w ramach Serwisu), jej przebieg ani efekt. W momencie udostępnienia CV i innych dokumentów zawierających dane osobowe Usługobiorcy pracodawcy, staje się on administratorem przesłanych danych osobowych i jest podmiotem odpowiedzialnym za ich właściwe i zgodne z prawem przetwarzanie.
Job Alert
1. Każdy Usługobiorca (zarówno zarejestrowany jak i nieposiadający konta) może skorzystać z usługi Job Alert polegającej na przesyłaniu przez Usługodawcę na adres e-mail Usługobiorcy, podany przez Usługobiorcę, aktualnych ofert pracy pojawiających się w Serwisie. W celu rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę usługi Job Alert Usługobiorca powinien podać swój adres e-mail i zaznaczyć jakimi kategoriami ofert pracy jest zainteresowany. Posiadacz konta w Serwisie nie musi podawać adresu e-mail. Usługobiorca może otrzymywać wszystkie nowe oferty pracy pojawiające się w Serwisie lub jedynie oferty spełniające kryteria jeżeli zostały one przez Usługobiorcę określone. Usługobiorca może się zapisać do 5 Job Alertów, które będzie otrzymywał na swoje konto e-mail.
2. Usługobiorca może w każdym momencie zmienić kryteria według, których przesyłane są na jego adres e-mail oferty pracy.
3. Usługobiorca posiada prawo rezygnacji z usługi JobAlert w każdym momencie poprzez kliknięcie odnośnika wypisującego zawartego w każdej wiadomości e-mail oraz w profilu użytkownika (w przypadku posiadania konta).
Newsletter
1. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną Newslettera zawierającego informacje związane z Serwisem, w tym dotyczące nowości pojawiających się w Serwisie, oraz inne informacje związane z tematyką Serwisu. Usługobiorca może zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wysłanie maila z rezygnacją na adres obslugaklienta@karieradlainzyniera.pl. Usługobiorcy którzy wyrazili zgodę na przesyłanie Newslettera będą go otrzymywać w terminach wybranych przez Usługodawcę.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawcy przysługuje w każdej chwili prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisu oraz świadczonych w jego ramach usług, w szczególności zmiany postanowień Regulaminu ze skutkiem wejścia w życie wraz z publikacją ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu, bez konieczności udzielenia jakiegokolwiek uzasadnienia takiej zmiany. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu którejkolwiek z powyższych zmian jest równoznaczne z ich całkowitą oraz bezwarunkową akceptacją.
2. Informacja dotycząca zmian Regulaminu będzie komunikowana Usługobiorcom drogą elektroniczną.
3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
4. Usługodawcy przysługuje nieograniczone prawo przenoszenia praw oraz obowiązków wynikających z Regulaminu na podmioty trzecie.
5. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe według siedziby Usługodawcy.
6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 09.08.2016.