ENPL

Polityka prywatności Internetowego Serwisu Pracy KarieradlaInzyniera.pl

 1. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych Usługobiorców serwisu […] (dalej „Serwis”)
 2. Firma HR Planet NIP 8381760107, REGON 142714034, ul. Mireckiego 5, 96-300 Żyrardów (dalej „Usługodawca”) traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych naszych klientów (dalej „Usługobiorcy”), priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby dane osobowe przekazywane nam przez Usługobiorców były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. W celu zapewnienia poufności i integralności transmisji danych oraz zapewnienia uwierzytelniania, Usługobiorca posługuje się technologią SSL (Secure Sockets Layer). Odpowiednimi działaniami także Usługobiorcy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacje liter i cyfr)
 3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, z siedzibą w Warszawie przy HR Planet NIP 8381760107, REGON 142714034, ul. Mireckiego 5, 96-300 Żyrardów Zbiór danych osobowych jest zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe przechowywane są przez home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 jako podmiot świadczący usługi hostingowe na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców Karieradlainżyniera.pl (niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu. Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
 5. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 powyżej, przetwarzane przez Usługodawcę, są danymi, które Usługobiorca udostępnia w trakcie rejestracji oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. wypełnienie formularza celem stworzenia swojego profilu w ramach Serwisu).
 6. Dane osobowe przekazane przez Usługobiorcę mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Usługobiorcy informacji handlowych pochodzących zarówno od Usługodawcy, jak i innych podmiotów oraz celem przesyłania Usługobiorcy Newslettera zawierającego informacje związane z Serwisem, w tym dotyczące nowości pojawiających się w Serwisie, oraz inne informacje związane z tematyką Serwisu. Na takie działanie Usługodawcy Usługobiorca musi wyrazić zgodę. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu nie są uzależnione od wyrażenia takiej zgody.
 7. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, żądania ich usunięcia.
 8. Prawa, o których mowa pkt. 7 powyżej, Usługobiorca może realizować składając wniosek do Usługodawcy listem poleconym na adres jego siedziby lub listem wysłanym pocztą elektroniczną z adresu użytego przy zakładaniu konta w Serwisie na adres podany w zakładce „O nas”. W ramach niektórych usług świadczonych przez Usługodawcę znajdują się także opcje pozwalające na usunięcie swoich danych. Usunięcie przez Usługobiorcę danych niezbędnych do świadczenia usługi przez Usługodawcę jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.
 9. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331)
 10. Usługodawca jest w posiadaniu informacji zawartych w logach dostępowych takich jak adresy IP Usługobiorców, które wykorzystywane są w celach technicznych, a także statystycznych.
 11. Witryna Serwisu korzysta z tzw. Cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Usługobiorcy przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług. Używanie Cookies umożliwia Usługodawcy dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb Usługobiorcy. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować korzystania przez Usługobiorców z Serwisu. Usługobiorca posiada możliwości wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania Cookies. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania przez Usługobiorcę z usług Serwisu.
 12. Dane Usługobiorców nie są przez Usługodawcę sprzedawane ani użyczane. Takie czynności mogą być dokonywane przez Usługodawcę jedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Usługobiorcy.
 13. Usługodawca ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych Usługobiorców organom państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 14. Usługodawca nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Usługobiorca poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu.
 15. Administratorem danych osobowych, które decyzją Usługobiorcy zostaną udostępnione potencjalnemu pracodawcy w drodze procesu aplikacji, zostaje podmiot, któremu je udostępniono.
 16. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu , modernizacją Serwisu , zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane Usługobiorcom drogą elektroniczną.
 17. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką prosimy o kontakt na adres: obslugaklienta@karieradlainzyniera.pl